CONCURSUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 29.08.2019, ORA 900 PROBA SCRISĂ ȘI ORA 1400 INTERVIUL, LA SEDIUL COLEGIULUI.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN LA SECRETARIATUL COLEGIULUI  NAŢIONAL ”PETRU RAREŞ” SUCEAVA

PÂNĂ LA DATA DE 19 AUGUST 2019.

RELAŢII LA TELEFON 0230/520822 ŞI LA SEDIUL COLEGIULUI.

Calendar concurs

Rezultate selecție dosare

Bibliografie

Fișa cadru a postului

 

CONDIŢII

 • Studii minime: absolvirea liceului cu examen de bacalaureat
 • Vechime în muncă: 2 ani
 • Abilități de relaționare-comunicare și pentru munca în echipă
 • Disponibilitate pentru program flexibil și pentru desfășurarea de activități periodice în weekend

 

     Probele de concurs

(1) Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de înscriere

b) proba scrisă

c) interviul

(2) Se pot prezenta la urmatoarea etapă numai candidatii declarati admisi la etapa precedentă.

  

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

      Dosarul de concurs

(1) Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă/extras REVISAL sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (dacă este cazul, adeverința care dovedește absolvirea unui modul pedagogic), în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae ;

(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

(3) În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
CNPR Suceava