Anunț concurs administrator financiar

 

ANUNȚ

COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” SUCEAVA ANUNȚĂ SCOATEREA  LA CONCURS, ÎN BAZA H.G. nr. 286/2011 ȘI H.G. nr. 1027/2014, A POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR FINANCIAR, PE DURATĂ NEDETERMINATĂ.

 

Condiții specifice:

 • studii superioare economice
 • existența unui masterat în domeniu constituie un avantaj
 • cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, e-licitație.ro)
 • vechimea în domeniul financiar-contabil : minim 3 ani

 

      Probele de concurs

(1) Concursul constă în 4 etape succesive:

Probele de concurs:

 1. selecția dosarelor de înscriere – 19.02.2021
 2. proba scrisă – 26.02.2021 ora 9
 3. proba practică – 26.02.2021 ora 14
 4. interviul – 26.02.2021 ora 16

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava, până la data de ­­­­­­­­­­­­­­­­­18.02.2021.

 

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

      Dosarul de concurs

A. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

B. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

C. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

D. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Bibliografie  concurs de ocupare a postului de administrator financiar 

 1. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casă;
 7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005;
 10. Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;
 12. Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

Calendarul concursului se găsește aici.

Fișa postului se găsește aici.

Rezultatul etapei de selecție a dosarelor de concurs se găsește aici.

Rezultatele probei scrise se găsesc aici.

Rezultatele probei practice se găsesc aici.

Rezultatele interviului se găsesc aici.

REZULTATE FINALE