Plan de şcolarizare

2017-2018

 

PROFIL UMANIST

 • FILOLOGIE, bilingv română-engleză – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba engleză din 24-27 mai 2017
 • FILOLOGIE, bilingv română-franceză – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba franceză din 24-27 mai 2017
 • ȘTIINȚE SOCIALE, bilingv română-engleză – 1 clasă – 28 locuri – este necesar testul la limba engleză din 24-27 mai 2017
 • ȘTIINȚE SOCIALE – 1 clasă – 28 locuri

 

PROFIL REAL

 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv română-engleză – 1 clasă – 28 locuri – este necesar testul la limba engleză din 24-27 mai 2017
 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv română-franceză – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba franceză din 24-27 mai 2017
 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv română-germană – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba germană din 24-27 mai 2017
 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ – 1 clasă – 28 locuri
 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică – 1 clasă – 28 locuri
 • ȘTIINȚELE NATURII, bilingv română-engleză – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba engleză din 24-27 mai 2017
 • ȘTIINȚELE NATURII, bilingv română-germană – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba germană din 24-27 mai 2017
 • ȘTIINȚELE NATURII – 1 clasă – 28 locuri

 

Clasele de matematică-informatică intensiv informatică și matematică-informatică cu program normal vor avea același cod de repartizare computerizată. Repartizarea elevilor în cele două clase se va face în funcție de următoarele criterii, în ordine:

 1. Opțiunea personală a elevului/părintelui
 2. Media de admitere

Clasele/grupele bilingve au cod separat, iar repartizarea se face computerizat. Testul de limbă este obligatoriu pentru clasele bilingve.

Un elev se poate înscrie la unul sau două sau toate trei testele de limbă modernă, indiferent dacă a studiat sau nu limba respectivă în gimnaziu.

Extras din Ordinul Nr. 5077 din 31.08.2016, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018:

Art.4. – (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2017 -2018 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.

(5) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.

(7) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele menționate la alin. (6) și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

(8) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menționate la alin. (7) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.