Plan de şcolarizare

2020-2021

 

PROFIL UMANIST

 • ȘTIINȚE SOCIALE, bilingv română-engleză – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba engleză
 • ȘTIINȚE SOCIALE, bilingv română-franceză – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba franceză
 • ȘTIINȚE SOCIALE – 1 clasă – 28 locuri

 

PROFIL REAL

 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv română-engleză – 1 clasă – 28 locuri – este necesar testul la limba engleză
 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv română-franceză – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba franceză
 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv română-germană – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba germană
 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ – 1 clasă – 28 locuri
 • MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică – 1 clasă – 28 locuri
 • ȘTIINȚELE NATURII, bilingv română-engleză – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba engleză
 • ȘTIINȚELE NATURII, bilingv română-germană – 1 grupă – 14 locuri – este necesar testul la limba germană
 • ȘTIINȚELE NATURII – 1 clasă – 28 locuri

 

Clasele de matematică-informatică intensiv informatică și matematică-informatică cu program normal vor avea același cod de repartizare computerizată. Repartizarea elevilor în cele două clase se va face în funcție de următoarele criterii, în ordine:

 1. Opțiunea personală a elevului/părintelui
 2. Media de admitere

Clasele/grupele bilingve au cod separat, iar repartizarea se face computerizat. Testul de limbă este obligatoriu pentru clasele bilingve.

Un elev se poate înscrie la unul sau două sau toate trei testele de limbă modernă, indiferent dacă a studiat sau nu limba respectivă în gimnaziu.

Extras din Ordinul Nr. 4948 din 27.08.2019, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021:

Art. 5 – (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2020 – 2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011 – 2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.
(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
(3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea  competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.
(5) Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba  engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
(6) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.
(8) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (7) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.
(9) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională menţionate la alin. (8) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.