Conform prevederilor Instrucțiunii Ministerului Educației, nr. 31027/26.09.2023, referitoare la punerea în aplicare a Metodologiei-cadru de acordare a burselor, aprobată prin OME nr. 6238/08.09.2023, procedura de acordare a burselor se modifică după cum urmează:

Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare

Pentru mai multe informații, vezi și edu.ro/burse_scolare

1.BURSE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ: Elevii care au obținut în anul școlar 2022-2023 premiul I, II sau III la una din olimpiadele de pe primele două liste de mai jos vor depune la secretariatul colegiului o cerere (completată și semnată de părinte, în cazul elevului minor) și diploma obținută.

Cerere-tip pentru obținerea Bursei de excelență olimpică

2. BURSE DE MERIT:

a) În vederea obținerii bursei de merit pentru medie NU se depun cereri. Diriginții vor întocmi și comunica lista elevilor care beneficiază de această bursă.

b) În vederea obținerii bursei de merit conform art. 7, alin. 1, lit. d)-g) din Metodologie, elevul depune la secretariatul colegiului o cerere (completată și semnată de părinte, în cazul elevului minor) și diploma obținută. Pe copia diplomei se va menționa denumirea listei și poziția din această listă a concursului la care s-a obținut diploma.

Dacă un elev aflat în primii 30% ai clasei (conform mediei) poate obține și bursă de merit conform art. 7, alin. 1, lit. d)-g), el poate depune cerere pentru bursa de merit pe baza diplomei obținute. În acest caz, lista elevilor care obțin bursă de merit se poate extinde.

Cerere-tip pentru obținerea Bursei de merit, conform art.7, alin. 1, lit. d)-g) din Metodologie

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023:

Lista Olimpiadelor și concursurilor internaționale 2023

Lista Olimpiadelor naționale 2023

Lista activităților de pregătire a loturilor pentru olimpiadele internaționale 2023

Lista Concursurilor finanțate de ME 2023

Lista Concursuri nefinanțate, dar recunoscute de ME 2023

Lista competițiilor sportive

Lista activităților educative finanțate de ME 2023

Lista activităților educative nefinanțate, dar recunoscute de ME 2023

3. BURSE SOCIALE:

a) Bursa socială pe bază de venit – se acordă elevilor proveniți din familii care realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, mai mic de 949 lei. Bursa se acordă la cererea părintelui care depune următoarele acte:

– cerere-tip aici

– declarație pe propria răspundere privind veniturile nete pe ultimele 12 luni și componența familiei și acord de prelucrare a datelor personale, pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei aici

– certificatele de naștere (pentru copiii sub 14 ani) sau cărțile de identitate (pentru persoanele peste 14 ani, inclusiv adulții familiei)

– adeverințe de elev sau student (dacă este cazul, conf. art. 5 din metodologie)

b) Bursa socială pentru elevii cu unul sau ambii părinți decedați și pentru elevii aflați în plasament

Părintele/tutorele va depune următoarele documente:

– cerere-tip aici

– certificatul de deces

– certificatul de naștere al elevului și cartea lui de identitate (dacă este cazul)

– acord de prelucrare a datelor personale, pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei aici

c) Bursa socială pentru elevii proveniți din familii monoparentale se acordă elevilor proveniți din familie monoparentală, definită în art. 5, alin. (3) din Metodologie: „Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc și gospodăresc împreună.”

Părintele va depune următoarele documente:

– cerere-tip aici

– acord de prelucrare a datelor personale, pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei aici

– certificatul de naștere și cartea de identitate (dacă este cazul) ale elevului

– actul de identitate al părintelui în îngrijirea căruia se află copilul

– hotărârea de divorț cu stabilirea domiciliului copilului sau certificatul de divorț și convenția notarială

d) Bursa socială pentru elevi cu probleme medicale, conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Părintele va depune următoarele acte:

– cerere-tip aici

– acord de prelucrare a datelor personale, pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei aici

– certificatul de naștere și cartea de identitate (dacă este cazul) ale elevului

– certificatul de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5)

TERMEN DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU BURSE: 6 OCTOMBRIE 2023
CNPR Suceava