Anunț concurs post vacant informatician 24-25 noiembrie 2022

         Colegiul Naţional ”Petru Rareş” cu sediul în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 24, județul Suceava organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. 286/2011, modificată și completată de  H.G. 1027/2014.

  • Denumirea postului: informatician -1 post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor-superioare de lungă durată: absolvirea, cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior de profil (automatizări, calculatoare, informatică);

– vechimea în domeniu necesară ocupării postului – minim 2 ani;

– cunoștințe hardware (asamblare, actualizare/upgrade hardware) și software (instalare sisteme de operare, drivere, programe etc.)

– disponibilitate pentru program flexibil și lucru în echipă;

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

– proba scrisă în data de 24.11.2022 ora 14.00, la sediul colegiului;

– proba practică în data de 25.11.2022 ora 9.00, la sediul colegiului;

– proba interviu în data de 25.11.2022 ora 13.00, la sediul colegiului;

Data limită până la care candidații vor depune dosarul de concurs este 15 noiembrie 2022, la sediul colegiului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Director,

Prof. Daniela Dungeanu

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Tematica

Instalare, configurare și depanare hardware și software (stații de lucru);

Instalare, configurare imprimante;

Instalare și configurare sistem de operare Linux, Windows 7, 8, 10;

Administrare sistem Linux, Windows;

Instalare, configurare și utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 (Word, Excel, Power Point, Access);

Securitate și mentenanță, programe antivirus;

Servicii (aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație (e-mail, World Wide Web, transfer de fișiere, etc);

Arhitectură client-server; servere și programe client pentru serviciile Internet;

Rețele de comunicare LAN, WAN, Intranet, Internet;

Echipamente de rețea si comunicație.

Bibliografie

Scott Mueller, PC – Depanare și modernizare – ediția a IV-a, Editura Teora

Adrian Munteanu, Valerica Greavu-Șerban – Rețele Windows. Servere și clienți. Exemple practice. Editura Polirom. Tehnologia Client/server pentru toți, autor: Doug Lowe

Utilizarea computerului – Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. București

Utilizarea computerului – Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. București

Editare de text – Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. București

Calcul tabelar – Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. București

Microsoft Office – manual de utilizare (2007, 2010, 2013, 2016, 2019)

Windows – manual de utilizare (7, 8, 10, 11)

CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet

Fișa postului – informatician este disponibilă aici.