Programul “EURO 200” în anul 2023
Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit BRUT lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 lei, conform HG nr. 395/4 mai 2023 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare, aprobată prin HG nr. 1294/2004;
Acte normative:
• Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare, – HG 1294
• Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare – Legea 269;
• Hotărârea Guvernului nr. 395/4 mai 2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.294/2004; – HG 395
• Ordinul nr. 4135/03.05.2023 pentru aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 404/11.05.2023 – Calendar EURO 200;

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

 Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul.

 La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (aprilie 2023), cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile și imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potențiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) – (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și a categoriilor de bunuri și criteriilor prevăzute în anexele (4) – (6) la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001;

ACTELE NECESARE pentru acordarea ajutorului financiar în vederea achiziționării unui calculator

 1. Cerere-tip
 2. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
  a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
  b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  c) adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
  d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
  e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârstă mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul BRUT lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de HG nr. 395/4 mai 2023 ( 500 lei ), că dispune de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard și că nu a mai beneficiat de ajutorul financiar în cadrul familiei;
  f) ancheta socială efectuată de Primăria în raza căreia domiciliază familia elevului, în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001, pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei;
  g) adeverință de elev în care să fie specificate media generală și numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar;
   • Termen pentru depunerea cererilor și a dosarelor cu acte doveditoare: până la 22 mai 2023CNPR Suceava