Proiect ERASMUS+, KA 1, educație școlară

   ”Noi perspective asupra învățării autentice prin utilizarea cadrului natural în mod transdisciplinar”

Perioada de implementare: 2016-2018Proiecte sigla

Ce-și propune proiectul?

Proiectul își propune derularea unui număr de 16 mobilități europene de către profesorii Colegiului Național Petru Rareș din Suceava, pentru a participa la cursuri (10 profesori) și la activități de job shadowing (6 profesori) în domeniul educației pentru sustenabilitate, identificate ca fiind foarte importante pentru a răspunde nevoii elevilor școlii: outdoor education, educație pentru sustenabilitate, educație pentru comunicare ecologică.

Ce competențe își vor dezvolta profesorii prin participarea la activitățile proiectului ?

 – toți cei cei 10 profesori din domeniul științelor exacte vor dobândi competențe de design de lecții și materiale didactice auxiliare care să înglobeze zonele din parcul educațional al colegiului. La acestea se adaugă competențe de cercetare interdisciplinară și transdisciplinară în vederea realizării unei învățări transformative. Astfel, ei vor dezvolta atitudini de încredere în potențialul lor și al echipei din care fac parte, pentru a implementa în colegiu principiile dezvoltării sustenabile.

– toți cei 6 profesori din domeniul limbă și comunicare vor cunoaște, înțelege și utiliza principiile comunicării ecologice, de identificare a justului echilibru dintre individ și grupul din care face parte. Prin activitățile de job shadowing, ei vor dezvolta competențe de explorare creativă a orizontului cultural care se deschide datorită caracteristicilor specifice ale unui anumit spațiu natural. Ei vor fi capabili să-și echipeze elevii nu doar cu informații și abilități practice, ci și cu înțelegere a interconectivității cu natura. Profesorii vor ancora dezvoltarea personală a elevilor în sensuri care depășesc propria individualitate, generând trăire autentică, rigoare și entuziasm, atitudini și comportamente bazate pe recunoștință, respect și responsabilitate față de natură.

– toți profesorii participanți la mobilități (curs și job shadowing) vor fi capabili sa transfere cunoștințe și metode de lucru în contexte noi, cu ajutorul tehnologiei informației și comunicării, pe care o vor utiliza în crearea formei digitale a produselor finale, care vor fi încărcate pe platforma Moodle a liceului. Prin exemplele de bună practică pe care le vor observa, profesorii vor dobândi competențe de educare a atenției elevilor, a intenționalității lor, de utilizare a resurselor cognitive în vederea atingerii unui nivel ridicat de percepție a realității exterioare și interioare fiecărei persoane.

 Ce profil vor avea profesorii care vor realiza mobilități în cadrul proiectului ?

– grupul 1 va fi format din 10 profesori, aparținând ariilor: geografie/științele pământului –2 profesori, fizică/chimie –2 profesori, biologie/ educație pentru sănătate –2 profesori, arte -1 profesor, statistică /calcul numeric –3 profesori. Ei vor participa la un  curs de educație ecologică și dezvoltare sustenabilă.

– grupul 2 va fi format din 6 profesori aparținând domeniului limbă și comunicare (3 profesori de limba engleză, 2 profesori limba română, 1 profesor limba germană). Ei vor realiza activități de job shadowing și-și vor dezvolta competențe de comunicare ecologică prin asistență și participare la lecții care aplică principiile acestui tip de pedagogie.

Ce vor realiza profesorii participanți la mobilitate ?

Profesorii aparținând grupului 1 vor amenaja 5 zone ale parcului educațional, vor testa potențialul didactico-experimental al cadrelor naturale amenajate, vor concepe module de lecții destinate a se desfașura în parc de o manieră interconectată, pluri și interdisciplinară, vor identifica cele mai bune metode didactice de comunicare elev – profesor, elev – elev. De asemenea, ei vor insera toate concluziile trase în urma derulării etapelor anterioare în redactarea a 100 planuri de unități de învățare concepute pluri / interdisciplinar și vor digitaliza conținutul respectivelor lecții pentru a fi încărcate pe platforma Moodle colegiului. Fiecare lecție digitalizată va fi structurată pentru a aparține în mod dominant uneia dintre următoarele metode ale tehnologiei educației:

-computer mediated communication (CMC) în care interacțiunea elev–profesor-mediu de învățare  este mediată de profesor

-e-learning (pe structura blended learning)

-m-learning, în care accentul cade pe mobilitate (a timpului, a accesibilității și contextului învățării)

-collaborative learning (fie prin intermediul calculatoarelor multitouch, fie utilizând uneltele web 2.0)

Va fi realizată o programă de curs opțional interdisciplinar (CDȘ), iar planurile de unități de învățare vor fi incluse în cadrul a 4 structuri metodice.

Profesorii apartinând grupului 2, la întoarcere, respectând principiile simetriei dintre viața sistemelor naturale și comunicarea autentică, respectiv ale justului raport dintre individ și mediul în care se află, fizic sau digital, vor elabora si testa în grup CDS – ul “Sustenabilitate prin comunicare ecologică și practici culturale” și următoarele materiale suport pentru acest CDS:

  1. “Drama games in nature”
  2. “Stories in our garden“, cu includerea de exerciții de imaginație și punere în poveste și în cântec a informației acumulate, exerciții de orientare și jocuri de tip team building.
  3. “Priveliști și legende“
  4. “Ghid de activități nonformale în aer liber“.

Curriculele opționale și materialele suport vor fi traduse, după caz, în limbile engleză / germană și încărcate pe platforma Moodle a colegiului, în colaborare cu Rețeaua Edu Moodle Romania, ceea ce va spori dimensiunea internațională a colegiului, prin posibila colaborare cu profesori din orice colț al lumii și va asigura aceeași dimensiune pentru prezentul proiect.

Cum se face selecția pentru a intra in grupul țintă al proiectului ?

Toți profesorii vor fi selectați de către comisia de selecție formată din reprezentanți ai departamentului de Științe ale Educației de la Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava și ai CCD Suceava. Profesorii doritori să intre în grupul țintă al proiectului își vor depune candidatura la secretariatul colegiului până pe data de 21 noiembrie, ora 16. Dosarul de candidatură va include: cerere, CV și scrisoare de intenție, în care va fi descrisă cel puțin o experiență de adaptare a conținutului curricular specific disciplinei proprii la modelul transdisciplinar al educației pentru sustenabilitate sau cel puțin o propunere de transfer / extindere de conținut curricular specific fiecărei discipline spre dimensiunea transdisciplinară a educației pentru sustenabilitate și copia unui certificat de competențe de comunicare în limba engleză, sau un document echivalent (ex: foaie matricolă eliberată la absolvirea facultății, din care să reiasă studierea limbii engleze). Proiectul va include în grupul țintă doar cunoscători ai limbii engleză, limba de comunicare în cadrul activităților transnaționale.

Comisia de selecție va evalua dosarele depuse și va stabili o listă cu profesorii selectați, în ordinea descrescătoare a punctajelor, respectând componența grupului țintă. Lista cu profesorii selectați va fi făcută publică în data de 25 noiembrie 2016.

Va fi stabilită și o listă de rezerve care va respecta, de asemenea, structura curriculară a grupului țintă.

Recomandare

Echipa de implementare recomandă ca depunerea candidaturilor pentru a intra în grupul țintă al proiectului să se realizeze de către acei profesori care au identificat ca o nevoie personală de formare continuă domeniul educației ecologice, care pot considera prioritare activitățile pe care le vor derula în cadrul proiectului, în raport cu alte activități de tip nonformal și care cred că-și pot aduce aportul la îndeplinirea indicatorilor prezentului proiect (descriși mai sus). De asemenea, recomandă ca depunerea de candidaturi să se realizeze predilect de către acei profesori care nu au mai participat la proiecte în cadrul programului ERASMUS+.

Informații suplimentare

  • pe site-ul colegiului și în cadrul zonei expoziționale a proiectului (de la etajul II)
  • pentru grupul 1 de profesori care realizează mobilitatea – dir. adj. Anca GRECULEAC
  • pentru grupul 2 de profesori care realizează mobilitatea – prof. Ana FOMIN

 
CNPR Suceava