CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ „BANI DE LICEU”
AN ȘCOLAR 2022-2023

 • 15 septembrie – 25 septembrie – depunerea dosarelor la secretariatul colegiului; dosarul va conține actele prevăzute mai jos; în cazul în care nu s-au putut obține, în termenul de mai sus, toate actele necesare, completarea dosarului se poate face până în ziua de 10 octombrie
 • 26 septembrie – 13 octombrie – evaluarea eligibilității cererilor depuse
 • 25 septembrie – 14 octombrie – centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat
 • 17 octombrie – afișarea pe Internet a listei beneficiarilor
 • 18 octombrie – 21 octombrie – depunerea contestațiilor
 • 22 octombrie – 25 octombrie – rezolvarea contestațiilor

Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, în cuantum de 250 lei/lunar.
Beneficiari sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror VENIT BRUT LUNAR pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie și august 2022) este de maxim 500 lei.

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR “BANI DE LICEU”

 1. * CERERE TIP, completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.
  ( *Cererea se găseşte la secretariat sau poate fi descărcată de mai jos)

Cererea va fi însoţită de următoarele documente, care vor fi puse într-un dosar, pe care este specificat, cu majuscule, NUMELE ȘI PRENUMELE BENEFICIARULUI ȘI CLASA :

 1. *COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE A ELEVULUI
 2. *COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL
 3. COPII CERTIFICAT DE NAȘTERE SAU CARTE DE IDENTITATE PENTRU CEILALȚI MEMBRI AI FAMILIEI. (cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.) Se vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă se va trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.
 4. ADEVERINTE DE ELEV SAU STUDENT PENTRU FRAŢI/ SURORI
 5. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor
  revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului sșolar, că suferă de: diabet, o
  boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronșic,
  epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că
  este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită
  anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către
  medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
  150/2002*) privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu
  modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se
  analiza starea materială a familiei;
  ( cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.
  Se vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă se va trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul )
 6. ACTE DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL, PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI, după caz:

ART. 3 din H.G. 1488/2004
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul TOATE VENITURILE CU CARACTER PERMANENT, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu EXCEPȚIA: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, care locuiesc si gospodăresc împreună.
(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.
(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

 • ADEVERINTA DE VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT
  IN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST) MAXIM 500 RON/ MEMBRU DE FAMILIE.
 • CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST )
 • CUPON DE SOMAJ dacă părinţii sunt şomeri ( aceasta forma de venit NU ARE CARACTER PERMANENT si nu se incadreaza in prevederile art. 3 alin. 1 din H.G. 1488/2004, dar certifică încadrarea într-o anumită categorie de venit)
 1. ADEVERINȚA DE LA PRIMĂRIE PENTRU MEMBRII FAMILIEI, din care că DEȚIN sau NU DEȚIN TEREN. Pentru cei care dețin pământ, sa se precizeze pe adeverinta care este venitul anual aferent suprafetei agricole.
 2. ADEVERINŢA DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute
  (adeverință de venit pentru fiecare membru, în parte)
 3. Hotărârea de divorț şi de pensie alimentară – dacă este cazul (copie si original);
 4. Certificat de deces (părinte) unde este cazul (copie si original);
 5. ANCHETA SOCIALĂ conform LEGII nr. 416/2001, modificată și completată prin Legea nr. 276/2010, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta sociala se depune, conform calendarului, în perioada 26 septembrie -15 octombrie 2022.
 6. Pentru elevii din clasa a IX- a: adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară unde au absolvit clasa a VIII-a, din care să rezulte MEDIA GENERALĂ si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul scolar anterior depunerii cererii.

CERERE-TIP PENTRU „BANI DE LICEU”
CNPR Suceava